Astaco

Politika privatnosti

Politikom privatnosti uređuje se način na koji Astaco doo Zemun ( u daljem tekstu: Društvo) prikuplja, koristi, čuva i objavljuje informacije koje se prikupljaju od korisnika putem web sajta www.astaco.rs. Društvo čiji web sajt koristite poštuje vaše pravo kao korisnika naših usluga te Vas zato informišemo koje podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su Vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Politika privatnosti se primenjuje na sve vrste poslovne saradnje čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti. Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako se obrađuju Vaši lični podaci kada koristite naš web sajt.
Lični identifikacioni podaci koji se prikupljaju
Društvo prikuplja lične identifikacione podatke od korisnika kada posećuju web sajt Društva, registruju se na web sajtu, ali se ne ograničava samo na ove načine prikupljanja podataka. Lični podaci koje obrađujemo u obavljanju naših redovnih aktivnosti su sledeće vrste podataka:
 • Informacije o ličnoj identifikaciji, kao što su ime i prezime, mejl adresa, broj telefona adresa i druge lične podatke;
 • Poslovne informacije, kao što su naziv privrednog društva, sedište, poslovni broj telefona, poslovna mejl adresa i druge poslovne informacije.

Korisnici mogu posetiti sajt Društva i anonimno. Društvo prikuplja podatke korisnika samo ako korisnik dobrovoljno ostavi svoje lične podatke. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže tražene informacije, s tim što u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke aktivnosti na web sajtu.
Identifikacioni podaci koji se prikupljaju a nisu lične prirode
Društvo ima pravo da prikuplja identifikacione podatke korisnika koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove posete web sajtu.
Kada posetite našu web stranicu, moguće je da će neke od sledećih informacija biti sačuvane:
 • IP adresa sa koje ste pristupili našoj web stranici;
 • Datum i vreme posete web sajta;
 • Proizvode koje ste pretraživali;
 • Stranice koje ste posetili na našem sajtu
 • Sadržaj na koji ste kliknuli na određenoj stranici
 • Pretraživač i operativni sistem koji ste koristili.

Kako se koriste prikupljeni podaci
Društvo može prikupljati podatke u sledeće svrhe:
 • Poboljšanje proizvoda i usluga Društva;
 • Za efikasnije odgovaranje na Vaše zahteve;
 • Presonalizaciju iskustva korisnika;
 • Radi shvatanja kako naši korisnici koriste usluge i resurse koji se nalaze na web sajtu;
 • Za unapređenje sajta Društva;
 • Pokretanje promocija;
 • Slanje informacija Korisnicima koji su pristali na ovaj vid komunikacije;
 • Slanje marketinških sadržaja.

Društvo može koristi e-mail adresu i ostale lične podatke kako bi se odgovorili na korisnikove zahteve, pitanja, molbe. Pružili uslugu, odnosno isporučili proizvod.
U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti imate sledeća prava u odnosu na obradu podataka od strane Društva, uključujući i obradu ličnih podataka:
 • Pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,
 • Pravo na zahtevanje ispravke podataka,
 • Pravo na brisanje podataka
 • Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,
 • Pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti. Opoziv saglasnosti ne utuče na zakonitost obrade koja je izvršena na ovnovu saglasnosti koja je izvršena pre vašeg opoziva. Prenosivost podataka podrazumeva da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Društvu možete dobiti u čitljivom obliku i da imate pravo takve podatke da prenesete drugom rukovaocu.
Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku Vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti.
Pravno na brisanje imate u sledećim slučajevima:
 • kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,
 • kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i
 • kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:
 • kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
 • kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
 • kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i
 • kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Društvo preduzima sve mere sigurnosti da bi se zaštitili podaci poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera i korisnika web sajta i to u periodu prikupljanja, obrade i skladištenja podataka. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposleni kojima su ti podaci potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.
Imate pravo da uložite prigovor Društvu. U tom slučaju Društvo ima obavezu da prekine sa obradim Vaših ličnih podataka o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu Vaših podataka, a koji pretežu nad vašim ličnim interesima. Prigovor možete podneti slanjem mejla na sledeću mejl adresu office@astaco.rs . Po Vašem zahtevu postupićemo u roku od 30 dana.
Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, 011/3408-900, Republika Srbija, office@poverenik.rs.
Društvo ima diskreciono pravo da ažurira Uslove korišćenja sajta i Politiku privatnosti u bilo koje vreme. Kada to učinimo, revidiraće se datum na ovoj stranici i biće jasno naznačeno da se radi o ažuriranoj Politici privatnosti. Saglasni ste i prihvatate da je Vaša odgovornost da pregledate ovu Politiku privatnosti periodično i postanete svesni modifikacija.
Ukoliko bilo koja od odredaba ovih Uslova korišćenja sajta i Politike privatnosti jeste ili postane zakonski nevažeća ili neizvršiva to neće uticati na validnost ili izvršivost svih ostalih odredaba Uslova. U slučaju bilo kakvog spora korisnik i Društvo će pokušati da spor reše mirnim putem. Ukoliko ne bude moguće, za rešavanje svih sporova u vezi sa korišćenjem sajta biće nadležan sud u Beogradu.
Ažurirano 10.03.2023. godine